จองทัวร์มะริด เส้นทางด่านสิงขร-บ้านมูด่อง-มะริด ประเทศพม่า แบบมืออาชีพ 098-0641749

   

จองทัวร์มะริด เส้นทางด่านสิงขร-บ้านมูด่อง-มะริด ประเทศพม่า แบบมืออาชีพ 098-0641749

ก้าวสู่..ประชาคมอาเซียน

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี  3 วัน 2 คืน

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ ด่านสิงขร – มะริด – ตะนาวศรี เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน ไหว้พระ ชมเมือง วัดคู่บ้านคู่เมืองเตนดอจี – สัมผัสวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต – องค์พระนอนอตูละ ชเวทัลเยือง ชมไข่มุกงามแห่งอันดามันSunitJo Travel

จองทัวร์ โทร 098-0641749

ก้าวสู่..ประชาคมอาเซียน

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี  3 วัน 2 คืน

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ ด่านสิงขร – มะริด – ตะนาวศรี เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน ไหว้พระ ชมเมือง วัดคู่บ้านคู่เมืองเตนดอจี – เจดีย์จำลองชเวดากอง องค์พระนอนอตูละ ชเวทัลเยือง สัมผัสวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต – ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน

รถตู้ปรับอากาศ          สะอาด ปลอดภัย พนักงานอัธยาศัยดี

อาหาร                        อาหารมาตรฐานทัวร์มีทั้งอาหารไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเล

โรงแรม                      โรงแรมเปิดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ไกด์                             ไกด์ท้องถิ่น มีความรู้และชำนาญในพื้นที่เมืองมะริดและเขตตะนาวศรีอย่างดี

ประกันภัย                  วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

 

วันแรก          ด่านสิงขร – มะริด ตะนาวศรี – เจดีย์จำลองชเวดากอง ถนนคนเดินริมทะเลอันดามัน

 

 


08.00 น.                พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย นั่งรถไปตามถนนสายร่มรื่นมุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา และหมู่บ้านชุมชนชาวกะเหรี่ยง จากคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี

เที่ยง                    พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                     ถึง เมืองตะนาวศรี  เมืองค้าขายที่สำคัญในอดีตริมแม่น้ำตะนาวศรีหรือที่ชาวพม่าเรียกขานกันทั่วไปว่า ตะ

                       หนิ่นตาหยี่จากนั้นนำท่านแวะชม สระน้ำกษัตริย์ ราชมังขลา อายุ 600 ปี ก่อนนั่งรถชมเมืองผ่านบ้านเรือน

                       โบราณลักษณะคล้ายกับเรือนไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์เพราะพื้นที่นี้มีความ

                        เกี่ยวเนื่องกันในประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ บรรยากาศดูไปก็มีกลิ่นอายคล้ายเชียงคานอยู่เช่นกัน จากนั้นนำ

                       ท่านเดินทางต่อสู่เมืองมะริด

เย็น                         เดินทางถึงเมืองมะริด  เมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 นำท่านเช็คอินที่โรงแรมใหม่ สะอาด และกว้างขวาง ก่อนนำท่านไปสักการะ เจดีย์มหาเตธิชายา (Maha Thedizaya Pagoda)  ซึ่งเป็นเจดีย์จำลองชเวดากอง สร้างขึ้นโดยพลเอกอาวุโส ตานฉ่วย ในปีค.ศ. 2008 เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล โดยจำลองมาจากองค์มหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง ยอดเจดีย์สูงตั้งตระหง่านสะท้อนแสงไฟยามค่ำคืนเหลืองอร่าม ภายในวิหารโอ่โถงกว้างใหญ่ มีภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ไว้รอบทิศ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน ชมบรรยากาศยามเย็น ริมทะเลอันดามัน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารกุหลาบทอง ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองมะริด หลังรับประทานอาหารเสร็จ ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง   เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมะริด – ตลาดเซจี – วัดไทยในอดีต นั่งเรือชมวัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง สัมผัสห้างดังแห่งเมืองมะริด

      

ดกด

 

 


07.00 น.                มิงกาลาบาเซสวัสดียามเช้าค่ะ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                นำท่านไปนมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด มีวิวทิวทัศน์สวยงามและสามารถมองเห็นแนวชายฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน

09.00 น.        ออกสำรวจตลาด เซจี (Zay Gyi) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมะริด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งและเลือกซื้อของฝาก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะริดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง บนเกาะปาเตท (Pa Htet) ใกล้กับเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) วัดพระนอนแห่งนี้มีความยาว 144 ศอก สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2498 ภายในองค์พระพุทธรูปแบ่งเป็นห้องๆ แสดงพุทธประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า 

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บนถนนคนเดินริมทะเลอันดามัน

บ่าย             เดินทางไปนมัสการวัดไทยในอดีตได้แก่วัด ปอดอมู วัดตอเจ้าหรือวัดตองบ่อเจ้า และวัดอะเซเต่ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามอีกแห่งของเมืองมะริด จากนั้นนำท่านเดินชมห้างสรรพสินค้า Myeik Shopping Center ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดและมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน สัมผัสวิถีชีวิตแบบใหม่ของชาวมะริดในยุคปฏิรูปประเทศสู่สังคมสมัยใหม่

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ร้านไข่มุก – ร้านขายของฝาก – ด่านสิงขร

 

 


07.00  น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านแวะชมร้านไข่มุกชื่อดังของเมืองมะริด มะริดได้ฉายาว่า ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน เพราะที่นี่นอกเหนือจากความงดงามของธรรมชาติแล้ว ยังมีไข่มุกเม็ดสวย อัญมณีแห่งสายน้ำเป็นสินค้าส่งออกไปถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ก่อนเดินทางออกจากมะริด นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก

10.00 น.            เดินทางกลับด่านสิงขร อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เย็น                         เดินทางถึงด่านสิงขร นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


 อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                                                      ท่านละ                    7,900                       บาท                     

พักเดี่ยว                                                  ท่านละ                    1,800                       บาท


 ค่าบริการนี้รวม

1.               ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่มะริด

2.               ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท

3.               ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4.               ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า

5.               ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

6.               ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

7.               ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.               ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม

2.               ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

3.               ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.               กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ  3,000  บาทในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ภูเขา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำในภาพอาจจะมี อาหารในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า และ อาหารในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, สะพาน, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี อาหาร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,391,835