โปรแกรมทัวร์ มะริด ตะนาวศรี มุด่อง ด่านสิงขร ประเทศพม่า 3วัน2คืน 098-0641749

โปรแกรมทัวร์ มะริด ตะนาวศรี มุด่อง ด่านสิงขร ประเทศพม่า 3วัน2คืน 098-0641749

Myanmar Tour มะริด ทวาย ตะนาวศรี ด่านสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด-บ้านพุน้ำร้อน-ทวาย

ติดต่อเรา: 098-0641749

 เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ถูกซ่อนเร้นจากโลกภายนอก คล้ายดินแดนที่สาบสูญปรากฏเพียงเรื่องเล่าซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ไทยมาโดยทุกยุคทุกสมัย พม่าตอนใต้ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้อยู่ในเขตการปกครองของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) มีเมืองหลวงชื่อเมืองทวายหรือดะแว (Dawei) ซึ่งมีประวัติศาสตร์นับย้อนไปถึงยุคทวารวดี ตะนาวศรีปรากฏตัวและมีฐานะเป็นรัฐอิสระก่อนการเกิดอาณาจักรพะโค เมาะตะมะ อังวะ สุโขทัยและอยุธยา มีเมืองท่าสำคัญคือมะริดและทวาย สินค้าจากยุโรปและอินเดียถูกส่งมาขายที่อยุธยาผ่านทางดินแดนแห่งนี้ ด้วยพื้นที่ประมาณ 43,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 1,400,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจ  มิอาจมองข้ามไปได้

 

โปรแกรมทัวร์ ด่านสิงขร - ตะนาวศรี - มะริด - ด่านสิงขร 3 วัน 2 คืน

* พักโรงแรม โกลเด้น สกาย Golden Sky Hotel ราคาทัวร์ 7900 บาท

* พักโรงแรม แกรนด์เจด  Hotel Grand Jade  มีเมนูกุ้งมังกร Lobsterราคาทัวร์ ท่านละ 8900 บาท

* พักโรงแรม เพิร์ล ลากูน่า รีสอร์ต (Pearl Laguna Resort) มะริด พม่า พร้อมเมนูกุ้งมังกร ราคาทัวร์      9500 บาท

 

www.sunitjotravel.com

99/8 หมู่ 5 บางเบิด ตำบล ทรายทอง

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่ทวาย

2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4. ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า

5. ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

7. ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 100,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

Sunitjo Travel

99/8 หมู่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ห้างหุ้นส่านบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขที่ 0773559000215

032-817249 Fax  032817250     Email: sunitjo@gmail.com

หจก.สุนิตโจ แอนด์ จันทิมา

โทรศัพท์  098-064-1749  e-mail : sunitjo@gmail.com

99/8 หมู่ที่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0773559000215 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/02389

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร 098-0641749


   

Visitors: 4,391,834