โปรแกรมทัวร์มะริด จองทัวร์มะริด ตะนาวศรี มุด่อง ด่านสิงขร 2วัน1คืน 098-0641749

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี 2 วัน 1 คืน ราคาพิเศษ 6900 บาท อาหาร4 มื้อ

ก้าวสู่..ประชาคมอาเซียน

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี  2 วัน 1 คืน

ราคาพิเศษ 6900 บาท อาหาร4 มื้อ

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ ด่านสิงขร – มะริด – ตะนาวศรี เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน ไหว้พระ ชมเมือง วัดคู่บ้านคู่เมืองเตนดอจี – สัมผัสวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต – องค์พระนอนอตูละ ชเวทัลเยือง ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน


รถตู้ปรับอากาศ          สะอาด ปลอดภัย พนักงานอัธยาศัยดี

อาหาร                        อาหารมาตรฐานทัวร์มีทั้งอาหารไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเล

โรงแรม                      โรงแรมเปิดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ไกด์                             ไกด์ท้องถิ่น มีความรู้และชำนาญในพื้นที่เมืองมะริดและเขตตะนาวศรีอย่างดี

ประกันภัย                  วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

วันแรก          ด่านสิงขร – มะริด ตะนาวศรี – เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองเตนดอจี  ถนนคนเดินริมทะเลอันดามันสัมผัสห้างดังแห่งเมืองมะริด

 

 

 


08.00 น.                พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย นั่งรถไปตามถนนสายร่มรื่นมุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา และหมู่บ้านชุมชนชาวกะเหรี่ยง จากคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี

เที่ยง                    พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                     ถึง เมืองตะนาวศรี  เมืองค้าขายที่สำคัญในอดีตริมแม่น้ำตะนาวศรีหรือที่ชาวพม่าเรียกขานกันทั่วไปว่า ตะ

                       หนิ่นตาหยี่จากนั้นนำท่านแวะชม สระน้ำกษัตริย์ ราชมังขลา อายุ 600 ปี ก่อนนั่งรถชมเมืองผ่านบ้านเรือน

                       โบราณลักษณะคล้ายกับเรือนไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์เพราะพื้นที่นี้มีความ

                        เกี่ยวเนื่องกันในประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ บรรยากาศดูไปก็มีกลิ่นอายคล้ายเชียงคานอยู่เช่นกัน จากนั้นนำ

                       ท่านเดินทางต่อสู่เมืองมะริด

เย็น                         เดินทางถึงเมืองมะริด  เมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 นำท่านเช็คอินที่โรงแรมใหม่ สะอาด และกว้างขวาง จากนั้นนำท่านไปนมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด มีวิวทิวทัศน์สวยงามและสามารถมองเห็นแนวชายฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน เดินทางต่อเพื่อชมบรรยากาศ ถนนคนเดิน ของเมืองมะริด ริมทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนม่าร์ ก่อนนำท่านเดินชมห้างสรรพสินค้า Myeik Shopping Center ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาด สัมผัสวิถีชีวิตแบบใหม่ของชาวมะริดในยุคปฏิรูปประเทศสู่สังคมสมัยใหม่

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ