โปรแกรมทัวร์มะริด จองทัวร์มะริด ตะนาวศรี มุด่อง ด่านสิงขร 2วัน1คืน 098-0641749

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี 2 วัน 1 คืน ราคาพิเศษ 6900 บาท อาหาร4 มื้อ

ก้าวสู่..ประชาคมอาเซียน

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี  2 วัน 1 คืน

ราคาพิเศษ 6900 บาท อาหาร4 มื้อ

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ ด่านสิงขร – มะริด – ตะนาวศรี เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน ไหว้พระ ชมเมือง วัดคู่บ้านคู่เมืองเตนดอจี – สัมผัสวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต – องค์พระนอนอตูละ ชเวทัลเยือง ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน


รถตู้ปรับอากาศ          สะอาด ปลอดภัย พนักงานอัธยาศัยดี

อาหาร                        อาหารมาตรฐานทัวร์มีทั้งอาหารไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเล

โรงแรม                      โรงแรมเปิดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ไกด์                             ไกด์ท้องถิ่น มีความรู้และชำนาญในพื้นที่เมืองมะริดและเขตตะนาวศรีอย่างดี

ประกันภัย                  วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

วันแรก          ด่านสิงขร – มะริด ตะนาวศรี – เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองเตนดอจี  ถนนคนเดินริมทะเลอันดามันสัมผัสห้างดังแห่งเมืองมะริด

 

 

 


08.00 น.                พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย นั่งรถไปตามถนนสายร่มรื่นมุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา และหมู่บ้านชุมชนชาวกะเหรี่ยง จากคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี

เที่ยง                    พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                     ถึง เมืองตะนาวศรี  เมืองค้าขายที่สำคัญในอดีตริมแม่น้ำตะนาวศรีหรือที่ชาวพม่าเรียกขานกันทั่วไปว่า ตะ

                       หนิ่นตาหยี่จากนั้นนำท่านแวะชม สระน้ำกษัตริย์ ราชมังขลา อายุ 600 ปี ก่อนนั่งรถชมเมืองผ่านบ้านเรือน

                       โบราณลักษณะคล้ายกับเรือนไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์เพราะพื้นที่นี้มีความ

                        เกี่ยวเนื่องกันในประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ บรรยากาศดูไปก็มีกลิ่นอายคล้ายเชียงคานอยู่เช่นกัน จากนั้นนำ

                       ท่านเดินทางต่อสู่เมืองมะริด

เย็น                         เดินทางถึงเมืองมะริด  เมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 นำท่านเช็คอินที่โรงแรมใหม่ สะอาด และกว้างขวาง จากนั้นนำท่านไปนมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด มีวิวทิวทัศน์สวยงามและสามารถมองเห็นแนวชายฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน เดินทางต่อเพื่อชมบรรยากาศ ถนนคนเดิน ของเมืองมะริด ริมทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนม่าร์ ก่อนนำท่านเดินชมห้างสรรพสินค้า Myeik Shopping Center ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาด สัมผัสวิถีชีวิตแบบใหม่ของชาวมะริดในยุคปฏิรูปประเทศสู่สังคมสมัยใหม่

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารกุหลาบทอง ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองมะริด หลังรับประทานอาหารเสร็จ ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   นั่งเรือชมวัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง – ตลาดเซจี – ร้านไข่มุก – ด่านสิงขร

      


 

 


07.00 น.                มิงกาลาบาเซสวัสดียามเช้าค่ะ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.        ออกเดินทางไปยังเกาะปาเตท (Pa Htet) ใกล้กับเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) เพื่อนมัสการ วัดพระนอนอตูละ  ชเวทัลเยือง บน วัดพระนอนแห่งนี้มีความยาว 144 ศอก สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2498 ภายในองค์พระพุทธรูปแบ่งเป็นห้องๆ แสดงพุทธประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านไปสัมผัสตลาด เซจี (Zay Gyi) ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมะริด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้งและเลือกซื้อของฝาก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะริดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก จากนั้นเดินทางต่อไปชมร้านไข่มุกชื่อดังของเมืองมะริด มะริดได้ฉายาว่า ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน เพราะที่นี่นอกเหนือจากความงดงามของธรรมชาติแล้ว ยังมีไข่มุกเม็ดสวย อัญมณีแห่งสายน้ำเป็นสินค้าส่งออกไปถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บนถนนคนเดินริมทะเลอันดามัน

บ่าย                     เดินทางกลับด่านสิงขร อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

เย็น                         เดินทางถึงด่านสิงขร นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า

 

             ค่าบริการ ต่อท่าน

 

 อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                                                      ท่านละ                    6,900                       บาท  

พักเดี่ยว                                                  ท่านละ                    1,800                       บาท

ค่าบริการนี้รวม

1.               ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่มะริด

2.               ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท

3.               ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4.               ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า

5.               ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

6.               ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

7.               ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.               ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม

2.               ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

3.               ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.               กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ  3,000  บาท

2.               ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ชื่อธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

    ธนาคารกรุงศรี

      บางสะพาน

ออมทรัพย์

          3531247249

นาย สุนิต เนตระกูล

-

-

-

-

-

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1.               บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ

1.               บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

2.               เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.               เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,391,835